Projekty ESF

Cesta k zaměstnání pro 50+

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007122
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2019

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob a zlepšit postavení lidí 50+ na trhu práce. Vysoce individualizovanými programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání musí lidé 50+ čelit. Jedná se o nerovné zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci ve vlastních schopnostech, zodpovědnost řešit situaci a snižovat závislost na státu, zvyšují vzdělání a kvalifikaci.

Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, a to osoby ve věku 50 a více let a zároveň osoby s nízkou úrovní kvalifikace. (stupeň ISCED 0-2)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Bližší informace v letáku.