Poradenství pro firmy

Poradenství mohou využívat i firmy. I v nich nastávají situace, kdy je výhodnější využít poradenských služeb ať už z důvodu finančních, odborných, časových.

Co nabízíme:

Ouplacement

Cíl kurzu: Poskytnout zaměstnaným komplexní poradenství při ztrátě zaměstnání.

Anotace kurzu: Rušit pracovní pozice a propouštět zaměstnané není cílem zaměstnavatelů. Pokud taková situace nastane, jsme připraveni odcházejícím zaměstnaným Vaší firmy tuto situaci ulehčit. Odborné konzultace a praktické rady například při tvorbě CV, motivačního dopisu, prezentace na výběrovém řízení atp., jsou velmi nápomocné při hledání dalšího pracovního uplatnění.

Zajištěním služeb outplacementu vyjádříte svým zaměstnaným snahu pomoci při hledání nového zaměstnání, zmírníte nepříznivý dojem  a současně si získáte image zodpovědného zaměstnavatele. Taková investice se Vám v budoucnu vyplatí, protože odcházející zaměstnanec může být  Vaším zákazníkem, dodavatelem, partnerem….

Poradenství formou outplacementu můžeme zajistit pro skupiny zaměstnaných formou školení, skupinových aktivit nebo individuální formou pro jednotlivce. Obsah všech aktivit připravíme přímo na míru podle Vašich potřeb.

Outsourcing výběru zaměstnaných

Cíl kurzu: Časově, finančně i odborně optimalizovat proces výběru zaměstnaných.

Anotace kurzu:  Výběr zaměstnaných patří mezi oblasti, které můžete smluvně delegovat na profesionály.  Vy se můžete soustředit  na podnikání, ve kterém jste odborníci zase Vy. Ke kvalitnímu výběru  zaměstnaných využíváme různé metody, např. případové studie, skupinové diskuse, individuální behaviorální interview.

Tato služba je vhodná zejména pro malé firmy, které nemají specialistu na nábor a výběr, nemají dostatečné know-how pro výběr zaměstnaných nebo ho provádí nepravidelně.

Jsme připraveni Vám poskytnout na základě uzavřené smlouvy garantovanou cenu a vysokou kvalitu služeb.

Assessment centrum

Cíl kurzu: Pomocí řady metod vybrat pro Vás nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidátku pro danou pozici, zmapovat jeho/její osobnostní profil.

Anotace kurzu: Assessment centrum patří mezi specifické formy výběrového řízení pro různé pozice a obory. Jedná se o několikahodinový souhrn různých aktivit se skupinou uchazečů a uchazeček. Používáme různé metody výběrového řízení od ústních pohovorů přes modelové situace až po vhodné testovací nástroje. Úkolem všech aktivit je zmapovat schopnosti uchazečů a uchazeček zvládnout různé požadavky pro obsazovanou pozici (např. týmová práce, práce pod stresem, komunikační schopnosti) a předat Vám objektivní a nezaujaté podklady pro výběr nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidátky.

Jsme rovněž schopni předat individuální zpětné vazby pro ty, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.

Analýza firemního klimatu

Cíl kurzu: Zvýšit motivovanost, výkonnost a loajalitu zaměstnaných a tím přispět k ekonomickým úsporám.

Anotace kurzu:  Analýza firemního klimatu je požadována od firem, které mají dlouhodobý zájem o kvalitu nastavení firemních procesů, o firemní klima a kulturu, o stabilizaci lidí, tedy o celkovou úroveň lidských zdrojů. Uvědomují si, že firemní klima prokazatelně souvisí s ekonomickými výsledky. Spokojení, motivovaní, stabilní a výkonní zaměstnanci přispívají k ekonomickým úsporám.

Analýza firemního klimatu je konkrétní a detailní pohled na specifikované oblasti (nábor a výběr zaměstnanců, firemní kultura, komunikace, vzdělávání a kariérní rozvoj, ukončování pracovních poměrů, zaměstnanecké výhody), jejímž cílem je zjistit aktuální stav a navrhnout optimální řešení či doporučení na zlepšení. Je založena na sběru dat přímo uvnitř firmy a vždy je připravena na míru konkrétního klienta. Poté následuje vyhodnocení a zpracování podrobné zprávy, jejíž součástí je návrh změn a doporučení v jednotlivých zkoumaných oblastech.

Podstatou analýzy je kombinace metod individuálního a skupinového posouzení vybraná tak, aby odpovídala cílům auditu a podmínkám klienta. Základem jsou polostrukturovaná osobní nebo skupinová interview, na která navazuje analýza vybraných interních dokumentů, fokusní skupiny, zúčastněná pozorování v reálných situacích.

Co získáte analýzou firemního klimatu?

  • Konkrétní objektivní přehled skutečného stavu firemního klimatu Vaší firmy.
  • Definované silné a slabé stránky firemního klimatu.
  • Doporučení k eliminaci slabých stránek v jednotlivých oblastech a tím náměty pro zvýšení spokojenosti, loajality a výkonnosti zaměstnanců.
  • Zmapování názorů zaměstnanců, jejich spokojenosti a očekávání v jednotlivých zkoumaných oblastech.

Ilustrace jednotlivých fází analýzy:

1. fáze  – Východisko analýzy – identifikace cíle

Formou řízených pohovorů s klientem jsou definovány cíle a očekávání analýzy. Jsou popsány formou SMART v zadávací zprávě, která je výstupem této etapy.

2. fáze – Analýza stavu

V souladu s cílem analýzy je prováděno zjišťování skutečného stavu firemního klimatu použitím vhodných metod. Výstupem je zmapování zkoumaných oblastí, identifikace silných stránek, slabých míst a omezení.

3. fáze – Návrh opatření ke zlepšení

Na základě analýzy je zpracovaná podrobná strukturovaná hodnotící zpráva, která obsahuje kromě popisu zjištění i návrh doporučení na změny v jednotlivých zkoumaných oblastech.

4. fáze  – Podpora při implementaci změn

Poslední a tou nejdůležitější fází z pohledu celé analýzy je implementace navrhovaných změn a doporučení do praxe. Účast našeho týmu v tomto kroku je závislá na volbě zadavatele, zda a do jaké míry využije naší součinnost a podporu při realizaci změn. Jsme schopni určité kroky realizovat samostatně a za výsledek nést odpovědnost nebo se můžeme stát součástí týmu zadavatele jako externí poradci.